Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Foreningen Rødovre Byggerens Venner - stiftet den 13. november 1969

 

§ 2

Foreningens formål er at

 • organiserer og engagere forældre, ledelse, medarbejdere og interesserede for og på Rødovre Byggelegeplads.
 • fremme trivslen, et godt miljø og en god kommunikation samt en tidssvarende standard på og omkring Rødovre Byggelegeplads.
 • fremme interessen for Rødovre Byggelegeplads og søge samarbejde med tilsvarende organisationer.
 • støtte Rødovre Byggelegeplads praktisk og økonomisk.

 

§ 3

Medlem af Foreningen Rødovre Byggerens Venner kan enhver blive, som har eller har haft tilknytning til Rødovre Byggelegeplads,eller enhver som er interesseret i et medlemsskab i kraft af interesse for foreningens formål. Medlemsskab af RBV dækker husstanden, og giver således hele husstanden mulighed for at deltage i RBV arrangementer. Hvert medlemsnummer giver ret til 1 stemme på generalforsamlinger, ligesom hvert medlemsnummer kun kan opstille 1 person til valg på generalforsamlingen. Det står enhver husstand frit at tegne flere medlemsskaber.

Alle ”Byggerbørn” får det første års medlemskab gratis, når de holder op på Rødovre byggelegeplads. 

 

§ 4

Foreningens økonomi baseres på medlemskontingent (fastsættes på den årlige generalforsamling), samt indtægtsgivende arrangementer i tæt samarbejde med Rødovre Byggelegeplads' ledelse og personale. Kontingent-restance på mere end 6 måneder medfører tab af medlemsretten. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af nedenstående dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens Beretning
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (se lovenes $6)
 7. Eventuelt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal udsendes til samtlige medlemmer sammen med 1) Formandens Beretning og 2) Revideret Regnskab. Forslag som ønskes be-handlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 6

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, samt 2 fra Rødovre Byggelegeplads' Personalegruppe. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Ud over bestyrelsen vælger generalforsamlingen 3 suppleanter (som deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret) og 2 revisorer - alle for 1 år samt 1 medlem til Rødovre Byggelegeplads Bestyrelse (væl-ges for 4 år. Ophører den valgtes medlemsskab af RBV konstituerer RBV's bestyrelse suppleant indtil næste generalforsamling). Valg til bestyrelsen finder sted som følger:    

Lige Årstal: 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer
3 suppleanter
2 revisorer
Ulige Årstal
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
3 suppleanter
2 revisorer

Førstkommende generalforsamling efter Kommunalvalg

Bestyrelsesmedlem til Rødovre Byggelegeplads Bestyrelse

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt stiler krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal ind-kaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholder dagsorden.

 

§ 8

Lovændringsforslag kan kun vedtages på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4) eller på ekstraordinær generalforsamling såfremt indkaldelsen til sidstnævnte har lovændringer på dagsordenen. Lovændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 9

Foreningen kan kun opløses når indkaldelse til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling har Opløsning på dagsordenen - og kan i begge tilfælde kun vedtages når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Ved foreningens op-løsning går foreningens midler ubeskåret til Rødovre Byggelegeplads.

 

§ 10

Disse love er baseret på lovene fra den stiftende generalforsamling 13. november 1969 og ændringer til disse vedtaget 29.10.1987, 23.3.1988, 19.3.1992,15.3.1994,  28.3.1996 og 20.3.2014