Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Foreningen Rødovre Byggerens Venner - stiftet den 13. november 1969

 

§ 2

RBV er en frivillig og ulønnet forening, med det formål at være en velgørende organisation, hvis overskud går til ekstraordinære tiltag til glæde for børn og unge, der er tilknyttet Rødovre 

 

§ 3

Medlem af Foreningen Rødovre Byggerens Venner kan enhver blive, som har eller har haft tilknytning til Rødovre Byggelegeplads eller enhver som er interesseret i et medlemsskab i kraft af interesse for foreningens formål. Medlemsskab af RBV dæk-ker husstanden, og giver således hele husstanden mulighed for at deltage i RBV arrangementer. Hvert medlemsnummer giver ret til 1 stemme på generalforsamlin-ger, ligesom hvert medlemsnummer kun kan opstille 1 person til valg på generalfor-samlingen. Det står enhver husstand frit at tegne flere medlemsskaber. 

Alle ”Byggerbørn” får det første års medlemskab gratis, når de holder op på Rødovre byggelegeplads. 

 

§ 4

Foreningens økonomi baseres på medlemskontingent (fastsættes på den årlige generalforsamling), samt indtægtsgivende arrangementer i tæt samarbejde med Rødovre Byggelegeplads' ledelse og personale. Kontingent-restance på mere end 1 år medfører tab af medlemsretten. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af nedenstående dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens Beretning

3) Kassereren fremlægger revideret regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg (se lovenes §6)

7) Eventuelt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal udsendes til samtlige medlemmer sammen med 1) Formandens Beretning og 2) Revideret Regnskab. Forslag som ønskes be-handlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 6

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, samt 2 fra Rødovre Byggelegeplads' Personalegruppe. Bestyrelsen konstitu¬erer sig selv med næstformand og sekretær. Ud over bestyrelsen vælger generalfor¬samlingen 3 suppleanter (som deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret) og 2 revisorer - alle for 1 år samt 1 medlem til Rødovre Byggelegeplads Bestyrelse (vælges for 4 år. Ophører den valgtes medlemsskab af RBV konstituerer RBV's bestyrel¬se suppleant indtil næste generalforsamling).

Valg til bestyrelsen finder sted som følger:

Lige Årstal: Ulige Årstal:
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
3 suppleanter 
2 revisorer
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer 
3 suppleanter 
2 revisorer

Førstkommende generalforsamling efter Kommunalvalg

Bestyrelsesmedlem til Rødovre Byggelegeplads Bestyrelse

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt stiler krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal ind-kaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholder dagsorden.

 

§ 8

Lovændringsforslag kan kun vedtages på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4) eller på ekstraordinær generalforsamling såfremt indkaldelsen til sidstnævn¬te har lovændringer på dagsordenen. Lovændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 8a

RBV tegnes af formand og kasserer.

 

§ 9

Foreningen kan kun opløses når indkaldelse til ordinær- eller ekstraordinær general¬forsamling har Opløsning på dagsordenen - og kan i begge tilfælde kun vedtages når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Ved foreningens op-løsning går foreningens midler ubeskåret til Rødovre Byggelegeplads.

 

§ 10

Disse love er baseret på lovene fra den stiftende generalforsamling 13. november 1969 og ændringer til disse vedtaget 29.10.1987, 23.3.1988, 19.3.1992,15.3.1994,  28.3.1996, 20.3.2014 og 22.03.2017